Stichting Envar

Algemeen maatschappelijk werk. Het verschaffen van faciliteiten voor scholieren en studenten teneinde zij zich ontwikkelen tot harmonieuze individuen, welke zowel een gedegen opleiding casu quo studie hebben gevolgd, alsmede belangrijke religieuze en universele normen en waarden tot zich hebben toegeëigend en hieruit voortvloeiende het bestrijden van schooluitval, criminaliteit, drugsverslaving, alcoholverslaving, hanggedrag, disrespect jegens de medeburger, in de breedste zin des woord en meer in het voorts opvoeden casu quo opleiden van individuen, welke in harmonie met zichzelf en in het bijzonder met hun omgeving een bestaan zullen leiden. De stichting zal zich niet beperken tot Nederland en zal zich met name in tijden van oorlog, hongersnood en milieurampen inzetten, waarbinnen saamhorigheid en liefde voor de mens een belangrijke rol speelt, voor hulpbehoevenden

Bestuur

 • Ergün, Zeynel Abidin Gezamelijk bevoegd(met andere bestuurder(s), zie statuten) / Voorzitter
 • Sak, Mikail Gezamelijk bevoegd(met andere bestuurder(s), zie statuten) / Secretaris
 • Sengonul, Osman Gezamelijk bevoegd(met andere bestuurder(s), zie statuten) / Penningmeester

Doelstellingen - Beleidsplan

Algemeen maatschappelijk werk. Het verschaffen van faciliteiten voor scholieren en studenten teneinde zij zich ontwikkelen tot harmonieuze individuen, welke zowel een gedegen opleiding casu quo studie hebben gevolgd, alsmede belangrijke religieuze en universele normen en waarden tot zich hebben toegeëigend en hieruit voortvloeiende het bestrijden van schooluitval, criminaliteit, drugsverslaving, alcoholverslaving, hanggedrag, disrespect jegens de medeburger, in de breedste zin des woord en meer in het voorts opvoeden casu quo opleiden van individuen, welke in harmonie met zichzelf en in het bijzonder met hun omgeving een bestaan zullen leiden. De stichting zal zich niet beperken tot Nederland en zal zich met name in tijden van oorlog, hongersnood en milieurampen inzetten, waarbinnen saamhorigheid en liefde voor de mens een belangrijke rol speelt, voor hulpbehoevenden
De stichting heeft ten doel:
 • Het aantrekken van deskundigen;
 • Het geven van informatie in woord, beeld en geschrift;
 • Het beschermen van het onderwijs van het Islamitische geloof en de Islamitische waarden;
 • Het geven van les en richtlijnen in onderwerpen van geloof en aanbidding aan jongeren en volwassenen;
 • Het verzorgen van religieuze studiedagen en brochures;
 • Nauwe samenwerking met andere organisaties in het licht van de leer van de Risale-i Nur; alsmede
 • Het openen en in stand houden van gasthuizen en/of overnachtingshuizen voor nationale, alsmede internationale bezoekers;
 • Het nationaal, alsmede internationaal organiseren van sociaal culturele reizen en kamp-programma’s;
 • Het aangaan van contacten met nationale, alsmede internationale rechtspersonen casu quo personen die de doelen van de stichting delen en het bieden van materiële, alsmede immateriële hulp aan hen;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen die met bovenstaande verband houden;
 • Alle andere wettige middelen die aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
De stichting heeft ten doel:
 • Het stichten van, exploiteren van en het beheer voeren over een sociaal culturele ontmoetingsplaats in Rotterdam en omgeving;
 • Het bevorderen en verbeteren van de maatschappelijke, sociale en culturele positie van moslims in Rotterdam en omgeving;
 • Het bevorderen en emancipatiebeleid van vrouwen, meisjes, etnische minderheden en ouderen;
 • Het oprichten en in stand houden van een bibliotheek;
 • Personen uit Turkije of elders uit te nodigen om lezingen of onderricht te geven voor kortere of langere tijd; en voorts
 • Al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd.
Het aantal bestuurders wordt door het bestuur vastgesteld.
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur.
Bij vacatures in het aantal bestuurders benoemt het bestuur zo spoedig mogelijk bestuurders in de opengevallen of ter beschikking gekomen plaatsen.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
De bestuurders, worden als zodanig benoemd voor een periode van drie jaren. Zij treden af volgens een dor het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, tenzij het bestuur in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met algemene stemmen anders besluit. De bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Contact

Stichting Envar.
Waldorpstraat 373
2521CJ ’s-Gravenhage

Contact

Gegevens

Kvk-nummer: 24308694
RSIN: 810271710
Rechtsvorm: Stichting

Over Ons

SBI-code: 88.99.2 – Maatschappelijk werk.
Het (doen) verbeteren van de maatschappelijke, sociale en culturele positie van hen wiens positie verbetering behoeft